Đăng ký bảo hành
Vòi hồ Victoria 2 đầu vặn tay X 701 (củ sen)

WT001M-6VIVHTR-6

Vòi hồ Victoria 2 đầu vặn tay X 701 (củ sen)

6 năm

Trắng