Đăng ký bảo hành
Vòi hồ 2 đầu gạt L601B1/2B (củ sen)

WT001K-6L2VHTR-6

Vòi hồ 2 đầu gạt L601B1/2B (củ sen)

6 năm

Trắng